Vznik obecního znaku

Znak obce Kamenný Most

Popis znaku

Červený štít, jehož patu tvoří zlatý z kvádrů stavěný most o dvou obloucích, nad ním dva zkřížené zlaté vztyčené odvrácené klíče.

Legenda

Z kamenných kvádrů stavěný most je mluvícím znamením – vyjadřuje název obce. Zkřížené zlaté klíče odkazují na dávnou minulost obce – jsou převzaty ze znaku vyšehradské kapituly, která již v 11. století v Kamenném Mostě vlastnila tři popluží se třemi poddanými.

Znak Vyšehradské kapituly

Vyšehradská kapitula

Vyšehradská kapitula byla založena prvním českým králem Vratislavem II. roku 1070. První Přemyslovec na českém trůně dal založit kapitulu nejen aby posílil vlastní pozici vladaře, ale aby oslabil vliv pražského biskupství. Kapitula byla zcela vyňata z pravomoci pražského biskupství a byla přímo podřízená Vatikánu.

Založení kapituly pak Vratislav II. postupně podpořil velkou majetkovou nadací. Původní listina si sice do dnešních dob nedochovala, ale můžeme vycházet z tzv. Fundační listiny krále Vratislava II. z roku 1088. Tam se mimo jiné objevuje i věta: "Vratislaus rex ... donat terram Kamene Moste" (král Vratislav ... dává půdu v Kamenném Mostě). Více na toto téma v článku Počátky obce Kamenný Most.


Vlajka obce Kamenný Most

Popis vlajky

List vlajky tvoří tři vodorovné pruhy: červený, žlutý, červený v poměru 3:1:1. V horním červeném pruhu položeny dva zkřížené žluté vztyčené odvrácené klíče. Poměr šířky a délky listu je 2:3.

Legenda

Vlajka opisuje barvy znaku obce (červená a žlutá). Rovněž zkřížené klíče připomínající vyšehradskou kapitulu jsou převzaty ze znaku obce.


Znak navrhl: Mgr. Miroslav Oliverius

Graficky zpracoval: Ing. Jan Novák

Znak a vlajka byly obci Kamenný Most uděleny dne 13. listopadu 2008 Parlamentem ČR, předsedou poslanecké sněmovny Ing. Miloslavem Vlčkem.


HERALDIKA je pomocná věda historická, zabývající se studiem znaků (erbů), jejich vznikem, užíváním a vývojem. Název oboru je odvozen od slova "herold", tj. muž, který byl ve středověku a ještě v raném novověku znalcem erbovních zvyklostí, prověřoval jejich správnost, ovlivňoval jejich vývoj a byl při rytířských kláních i jiných událostech, kde bylo potřebí znalosti jmen držitelů znaků, nevyhnutelně potřebnou osobou. Heraldika se dělí na teoretickou (vznik, vývoj a pravidla) a na praktickou (tvorba znaků). Dále ji lze dělit podle okruhů na: státní, městskou, rodovou, cechovní, církevní a užitnou.


Zdroj:
Miroslav Oliverius: Rukověť k symbolům měst a obcí Kladenska a Slánska


zpět Zpět do sekce Historie