Sběr a třídění komunálního odpadu

Komunálním odpadem není odpad vzniklý u právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání!

Dne 1.1.2022 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o stanovení systému odpadového hospodářství obce Kamenný Most.


Nádoby na tříděný odpad jsou umístěny na těchto stanovištích:

Do sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné odpady, než pro které jsou určeny!

Nadále je možné ukládat kovy a vysloužilé elektrospotřebiče do sběrného místa u rybníka vždy první sobotu v měsíci od 9 do 12 hodin.

Stavební odpad není komunálním odpadem, lze ho odložit pouze zákonem stanoveným způsobem. Pro odložení stavebního odpadu jsou občané povinni zajistit si kontejner na vlastní náklady.

Informace o termínech sběru nebezpečného a objemného odpadu bude vždy zveřejněna na úřední a elektronické desce obecního úřadu a občané budou informováni i letáčky do domovních schránek.


zpět Zpět do sekce Obecní úřad